За нас

Проектът се осъществява транснационално, като се счита, че обменът на различен опит ще обогати резултатите (осезаеми и нематериални) от проекта и ще разшири мултикултурния мироглед, като допринася за взаимното допълване на партньорите.

Запознайте се с партньорите

<strong>Stichting CWM Education</strong>
Stichting CWM Education

Фондацията има за цел да повиши осведомеността относно правата на човека. Чрез нашата работа ние прилагаме сценичните изкуства и разказване на истории като инструменти за промяна. Чрез нашите събития и проекти ние възпитаваме уважение към културното многообразие и допринасяме за приобщаващо общество, където ценностите на уважение, сътрудничество и разбиране преобладават.

Culture.World.Me е основана през 2015 г. в Германия като неформална група от млади хора. През 2020 г. създадохме и клон в Холандия, Амстердам, за да продължим с образователните проекти, които обичаме, и да работим по каузи в нашите общности, за които се грижим.
https://www.cultureworldme.com/

<strong>Associazione Culturale Smascherati!</strong>
Associazione Culturale Smascherati!

Асоциация за културно и социално популяризиране Smascherati! APS има за цел да преследва общия интерес на общността за популяризиране на човека чрез театър и други сценични изкуства, предназначени като инструменти за личностно израстване, комуникация и разпространение на ценности като междукултурен диалог и социално и културно включване, срещу дискомфорта на младите хора и в полза на интеграцията на поколенията . Основана през 1989 г. в град Перуджа от артисти от различни театрални среди, „Smascherati!“ винаги е работил върху създаването на много различни човешки преживявания и култури да се срещат заедно чрез театър и различни форми на художествено изразяване. Експерти в театъра и танцовия театър от Италия и други страни редовно си сътрудничат в нашите изследователски и обучителни дейности. Нашите дейности включват практически и теоретични семинари и семинари по междукултурен театър, артистични и културни дейности и изпълнение на проекти на местно, национално и европейско ниво (Еразъм +). Нашите изпълнения се характеризират с богатството на различните култури на принадлежност на участниците и се показват на местни, национални и международни обществени и фестивали.

<strong>Sdruzhenie Walk together</strong>
Sdruzhenie Walk together

Сдружение “УолкТугедър” се фокусира върху проекти, базирани в общността, и заедно със своите обучители и младежки работници работим върху превръщането на неформалното образование в част от официалното образование. Участието ни на ниво ЕС е чрез различни програми на ЕС (Eвропа на гражданите, Еразъм + и други), а темите, върху които се фокусираме, са социално – икономически свързани и представляват интереса за нашата целева група, които са младежи над 18 години, младежки работници и възрастни, включително и хора с по-малко възможности, всързани с културни и социални пречки. Сдружението си сътрудничи на местно ниво с училища, общини и младежки центрове, за да постигне целите си и да отговори на нуждите на целевата група.

<strong>Associacao Check-in Cooperacao e Desenvolvimento</strong>
Associacao Check-in Cooperacao e Desenvolvimento

Асоциация Check-IN за сътрудничество и развитие е организация с нестопанска цел, основана през 2010 г., със седалище в Бежа и, работеща също в Лисабон, Португалия. Работи в тясно сътрудничество с публични и частни субекти, като активно участва в дейности за подобряване на качеството на живота. Нашата организация се фокусира главно върху мобилността на младежи и възрастни, неформалното образование, сътрудничеството и развитието на организации и индивиди и цялостното споделяне на знания, чрез подкрепата на европейски инициативи за сътрудничество. Нашите дейности включват семинари, дейности за изграждане на екип и курсове за обучение. Работим с проекти по Еразъм + програма; Европейски корпус за солидарност, програма „Европа за гражданите“ и програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия.

<strong>Iasis</strong>
Iasis

НПО IASIS е неправителствена организация с нестопанска цел, активна в областта на социалното включване, психичното здраве и деинституционализацията, която участва активно в психиатричната реформа, популяризирана от Министерството на здравеопазването и социалната солидарност и Европейския съюз. IASIS има официална регистрация като частна организация с нестопанска цел и специална регистрация в списъци на доброволни неправителствени организации, управлявани от Главната дирекция за социални грижи. Организацията разполага и със Система за управление на компетентност, сертифицирана от Специалната служба / Министерството на здравеопазването и социалната солидарност. Основната цел на организацията е да осигури психосоциална подкрепа и образование на хора, които или принадлежат към обхвата или са изложени на риск от изключване, и на възрастни обучаващи се в хуманитарната област.

<strong>Colectic, SCCL</strong>
Colectic, SCCL

Colectic е нестопанска кооперация, разположена в Барселона, с повече от 25 години опит. Основанa е от група преподаватели през 1992 г., за да работи с млади хора в квартал Равал в Барселона. Основната мисия на Colectic е да работи за социални трансформация чрез участие, обучение и социализация на ИКТ. Работим, използвайки технология, за да подобряваме положението на общностите и гражданските групи, като отделяме специално внимание на групите с по-малко възможности: млади хора, деца, жени, имигранти хора, квартали с ниски икономически доходи и др. Colectic работи и върху социалните умения и междукултурния диалог с нашите участници. Colectic има мултидисциплинарен екип от 21 професионалисти, работещи по проекти, свързани с комуникацията, образование, обучение, социални иновации, разработване на уебсайтове и ИТ в подкрепа на неправителсвените организации, начални и средни училища, овластяване, общност и мрежи.