Относно Проекта

Основната цел на ACTin’YouTH е да насърчи междукултурните компетенции на младежките работници с театрални методологии, насочени към създаване на местни театрални работилници за социално включване на млади хора с различен културен произход, застрашени от социално изключване.

Младежките работници ще придобият компетенции в областта на ненасилствената комуникация, разрешаване на конфликти и фасилитирането и ще развият своите комуникативни умения чрез театрални методологии, както и разказване на истории, подобрявайки по този начин компетентностите за междукултурна комуникация и иновативни подходи за ангажиране на групи в неравностойно положение или слабо представени, с цел справяне с дискриминацията и социалното изключване.

Чрез приобщаваща и неангажираща среда, изложена в театралните работилници, младите участници ще подобрят значително общите си умения за комуникация, сътрудничество и съпричастност, но също така ще развият всичките 9 компетенции, определени от рамката на Lifecomp (2020). Чрез активното участие в театралните работилници младите мигранти, бежанци, търсещи убежище и етнически малцинствени групи ще станат „млади междукултурни действащи лица за социално включване”, значително подобрявайки тяхното самочувствие и мотивация, както и придобиването на съответни умения и знания за европейските ценности и различни култури. Освен това, благодарение на интерактивна виртуална платформа, всички участници ще имат допълнителна възможност за взаимодействие, обмен на идеи, материали и създаване на финално цифрово представление.

Ние вярваме, че междукултурният диалог между младите хора може да се възползва от творчеството и методологиите, тъй като те се научават да прилагат на практика междукултурния диалог и придобиват алтернативен начин за изразяване на себе си и културните черти на групите, към които принадлежат.

Участници

Младежки работници, работещи с млади хора в риск от социално изключване, по-специално с тези, които имат различен културен произход или миграционен път.

Младежи, на възраст от 18 до 30 години, – наскоро пристигнали мигранти – бежанци и търсещи убежище млади хора от второ поколение мигранти, принадлежащи към групи на културните малцинства и художници, които желаят да предприемат ангажиращ път към междукултурна комуникация. Участниците с по-малко възможности са основната целева група и основните бенефициенти на цялата структура и дизайн на проекта. Проектът е предназначен да постави младите хора в центъра на всички дейности, превръщайки ги в истински герои и активна част от проекта.

Конкретни цели

 • разработване на театрален курс за обучение за подобряване на междукултурните компетентности и социални умения на младежките работници, насочен към ангажиране и включване на младите хора
 • да провеждат местни междукултурни театрални работилници и свързани онлайн дейности;
 • създаване на съвместно „цифрово представяне“;
 • разработване на съвместна интерактивна платформа и инструменти;

Приоритети

 • Развитие на умения и включване чрез творчество и изкуства.
 • Насърчаване на качеството, иновациите и признаването на младежката работа.
 • Насърчаване на ангажирането, свързването и овластяването на младите хора.

Нашият контекст:

Младежки работници от всички партньорски страни съобщават, че са недостатъчно подготвени за справянето с проблеми, пред които са изправени младите хора с по-малко възможности и / или различен културен произход поради настоящата ситуация. Многобройни социални изследвания информират, че младите мигранти често се сблъскват със сериозни недостатъци в обществото, като например по-малко възможности на пазара на труда или образователната система. Независимо от това, опитът на нашите партньори показва, че по време на глобалната извънредна здравна ситуация тези млади хора са били повече изложени на социално-икономически проблеми, изолация и риск от заразяване с вируса. Освен това младежките работници съобщават за дълготрайни проблеми при ангажирането с тази целева група в културни или образователни дейности. По този начин ACTin’YouTH има за цел да даде възможност на младежите и младежките организации да разработват програми за насърчаване на личните, повишаване на социални и културни възможности, с акцент върху младежкото насърчаване и ангажираност, междукултурно образование и насочена към младежка стратегия, основана на неформално образование.

Очаквани резултати

 • Младежки работници от 6 различни страни ще бъдат обучени по междукултурни и театрални комуникационни методологии. Тези младежки работници ще реализират на местно ниво театрални работилници, за да ангажират по-добре младите хора в риск от социално изключване, по-специално с различен културен произход; дейности за преподаване, за да се постигне по-широко въздействие от проекта и по-добри релационни и комуникативни умения, които да се прилагат в ежедневната им работа с млади хора и ефективно да ги ангажират в други проекти.
 • Младите хора с различен културен произход, участващи в местните дейности, ще участват във взаимодействие с други млади хора и търсят общи начини за комуникация, работа, взаимно разбиране и сътрудничество
 • Интерактивна платформа: за улесняване на участниците от всички партньорски страни да обменят своите идеи, своите резултати и материали за текущите дейности (на местно и транснационално ниво), които ще останат след края на проекта като добри практики, разработени по време на дейностите и като инструмент за електронно обучение за по-нататъшни младежки работници и млади хора, които биха искали да се доближат до методологията.
 • Ръководство, което ще събира резултатите от проектите, конкретните предизвикателства и внедрени решения, с цел по-нататъшното му разпространение на национално и международно ниво, специално адресирано до младежки организации и институции, които трябва да се интересуват от създаването на местни междукултурни семинари, насочени към социалното включване на младите хора.
 • Виртуална мрежа от всички организации, асоциации, неформални младежки групи, работещи с театър и перформативни изкуства като инструменти за социално включване и междукултурен диалог.
 • Интернационализация на нова методология.